Nabídka pro ZŠ5

1. Název vzdělávacího programu:

Jak podporovat kvalitní vztahy se žáky - prevence rizikového chování

2. Obsah:

Role třídního učitele v prevenci rizikového chování, vytváření pravidel třídy, techniky posilování vztahů mezi žáky – koheze, kooperace, tolerance, klima třídy, potenciál třídnických hodin, příprava třídnické hodiny, možnosti nepřímé komunikace (schránky důvěry, využití technologie) jako zdroj informací o žákovi, rizikové chování dětí a mládeže a možnosti prevence ve školním prostředí. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

3. Vzdělávací cíl:

  • podpořit vztahy mezi žáky a mezi žákem – učitelem
  • rozvíjet dovednosti účastníků v práci s třídním kolektivem
  • na základě představených postupů vytvořit modelovou třídnickou hodinu
  • na základě zkušenosti s rizikovým chováním žáků analyzovat možnosti vlivu učitele

4. Hodinová dotace:

8 hodin

1 h. - Role třídního učitele v prevenci rizikového chování

2 h. - vytváření pravidel třídy, techniky posilování vztahů mezi žáky – koheze, kooperace, tolerance, klima třídy

3 h. - potenciál třídnických hodin, příprava třídnické hodiny, možnosti nepřímé komunikace (schránky důvěry, využití technologie) jako zdroj informací o žákovi

2 h. - rizikové chování dětí a mládeže a možnosti prevence ve školním prostředí.

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz