Nabídka pro ZŠ39


Název vzdělávacího programu:

Jak reflektovat vlastní práci – I.

Obsah:

V rámci semináře účastníci prozkoumají sebereflexi učitele - její funkce a možnosti, tématy semináře bude:jak mapovat vlastní pokrok a směřovat ke kvalitě, jaký standard své práce jsme pojmenovali v autoevaluačním rámci v ŠVP (popř. v jiném dokumentu) – analýza, postup tvorby kriteriálního rámce pro hodnocení práce učitele,zpětná vazba od externího konzultanta (jak funguje mentoring či supervize), bezpečná zpětná vazba. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • podpořit učitele příkladem poskytnutí bezpečné zpětné vazby v jejich cestě ke kvalitní sebereflexi
  • reflektovat části autoevaluačního rámce školy (či podobného dokumentu) a podpořit jeho efektivní využívání či úpravy
  • na základě přímého pozorování ve třídě (či videoukázek) vyvodit hlavní zásady pro bezpečnou zpětnou vazbu a sebereflexi
  • pojmenovat výhody a nároky přímé podpory učitele od externího konzultanta
  • pojmenovat a vyzkoušet si principy a fáze mentoringu

Hodinová dotace:

6 hodin

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz