Nabídka pro ZŠ30


Název vzdělávacího programu:

Metody aktivního učení – metody řešení problémů a objevování

Obsah:

Účastníci se seznámí s příklady heuristických metod učení (např. analogie, vennovy diagramy, šest myslících klobouků, černá ovce, T-graf, kaga a kawa, kostka...), a v rámci semináře se budou zabývat tématy: jak se dobře ptát a rozvíjet tuto schopnost u žáků, heuristické postupy a jejich zákonitosti, třífázový model učení v heuristických postupech, cíle a jejich náročnost – Bloomova taxonomie, příklady hodnocení žáků s využitím metod řešení problémů a objevování - každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • seznámit účastníky s příklady heuristických metod
  • vyzkoušet si v roli žáků lekci naplánovanou pomocí třífázového modelu učení s využitím heuristických metod, reflektovat její průběh a způsob vedení
  • identifikovat nejčastějších potíže při implementaci heuristických metod a vytvořit seznam doporučení pro minimalizaci těchto obtíží
  • vytvořit aplikace heuristických metod učení do konkrétních předmětů
  • rozvíjet dovednost účastníků klást ve výuce otevřené otázky

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz