Nabídka pro ZŠ28


Název vzdělávacího programu :

Metody aktivního učení – klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Obsah:

Jak rozvíjet tvořivost, empatii, flexibilitu, iniciativu, organizační schopnosti, samostatnost a odpovědnost, systémové a kritické myšlení, schopnost rozhodovat se, hodnocení a sebehodnocení, celoživotní učení – a jak tyto dovednosti hodnotit a dávat na ně zpětnou vazbu - každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • pojmenovat proč a jak rozvíjet klíčové kompetence
  • reflektovat s účastníky výstupy z jejich výuky, kdy rozvíjejí klíčové kompetence
  • definovat roli žáka a učitele v procesu učení vedoucího k rozvoji klíčových kompetencí
  • seznámit účastníky s metodami práce zaměřenými především na aktivní práci s textem, heuristické metody a metody simulační a hraní rolí, kdy dochází k propojení rozvoje klíčových kompetencí a obsahových cílů výuky
  • rozvíjet dovednosti účastníků používat kriteriální hodnocení ve vztahu ke klíčovým kompetencím

Hodinová dotace:

hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz