Nabídka pro ZŠ27

Název vzdělávacího programu:

Posilování komunikačních kompetencí pedagogů

Obsah:

Posilování komunikačních kompetencí pedagogů (jako jednotlivců i v rámci školního týmu), metodologie týmové práce jako základ efektivních změn ve škole, zvládání efektivních výchovných a komunikačních postupů v běžných i konfliktních situacích; klima a prostředí školy, jazyk popisný a hodnotící, komunikační bariéry, skryté osnovy školy, školní komunita jako model demokratické společnosti.Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • posilovat kooperativní dovednosti účastníků
  • vyzkoušet si konkrétní postupy vhodné pro řešení konfliktních situací
  • vytvořit aplikace diskusních technik v simulovaných situacích
  • pojmenovat vztah klimatu školy a výsledků vzdělávání
  • analyzovat a posoudit využitelnost nabídnutých postupů podpory týmové práce

Hodinová dotace:

8 hodin

cílové skupiny:

ředitelé škol a školských zařízení

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz