Nabídka pro SŠ8


Název vzdělávacího programu:

Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku – II.

Obsah:

Účastníci se budou zabývat v návaznosti na předchozí díl semináře dalšími zásadami zavádění, plánování, řízení a vyhodnocování kooperativní výuky – stejná témata budou nahlížena z pohledu zkušenosti, kterou účastníci učinili s náměty, které získali na I. části semináře - práce s pravidly, způsoby dělení žáků do skupin, cíle a kritéria hodnocení kooperativní práce, dovednosti potřebné pro efektivní spolupráci, rozdíl mezi kooperativní a skupinovou výukou, výběr vhodné metody ve vztahu k cíli kooperativní výuky, skupinová dynamika a její zákonitosti, příklady kooperativních úkolů a jejich analýza, role učitele a role žáka při kooperativním učení. Seminář je také určen pro pokročilejší účastníky, kteří I. část semináře neabsolvovali. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • reflektovat své zkušenosti s kooperativní výukou a porovnat je se zkušenosti ostatních účastníků
  • rozvíjet dovednosti účastníků potřebné pro efektivní řízení kooperativní výuky
  • analyzovat fáze efektivní kooperace ve vztahu ke skupinové dynamice
  • analyzovat a posoudit vyzkoušené příklady kooperativní výuky
  • rozvíjet dovednosti účastníků pracovat s chybou žáka
  • naplánovat inovativní výukovou jednotku využívající principu kooperace a získat na ni zpětnou vazbu

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz