Nabídka pro SŠ4


Název vzdělávacího programu :

Metody aktivního učení – třífázový model učení

Obsah:

Jak využívat ve školní praxi principy konstruktivistické pedagogiky, jak plánovat výuku pomocí třífázového modelu učení E-U-R a plánovat výuku pozpátku, příklady metod vhodných pro jednotlivé fáze učení (evokace, uvědomění si významu i reflexi) a jejich rozdělení (příklady metod práce s textem, heuristických metod, simulačních strategií apod.), identifikace dílčí dovednosti, které jsou rozvíjeny představenými metodami - každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • seznámit účastníky s třífázovým modelem učení E-U-R a jeho aplikací do praktické výuky
  • vyzkoušet si v roli žáků lekci naplánovanou pomocí třífázového modelu učení, reflektovat její průběh a způsob vedení
  • identifikovat nejčastějších potíže při implementaci metod aktivního učení a vytvořit seznam doporučení pro minimalizaci těchto obtíží
  • rozvíjet dovednosti účastníků funkčně stanovovat cíle výuky a plánovat pozpátku
  • vytvořit aplikace technik práce s textem, heuristických metod učení a simulací do konkrétních předmětů

Hodinová dotace:

6 hodin

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz