Nabídka pro SŠ32

Název vzdělávacího programu:

Jak vést žáky k smysluplné sebereflexi a jak žáky hodnotit – I.

Obsah:

Účastníci budou prozkoumávat východiska, podmínky a cíle hodnocení, pozornost bude věnována tématům: důvěra, dialog, růst, sebehodnocení žáky, vodítka pro dobré hodnocení, zpětná vazba x hodnocení, co musí umět učitel a co pedagogický sbor pro hodnocení klíčových kompetencí, hodnocení v transmisivní a konstruktivistické pedagogice, jak rozpoznat zónu nejbližšího vývoje žáka, vstřícný přístup k učení ve vztahu k náročnosti výukového procesu. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro konkrétní cílovou skupinu (např. pro část pedagogického sboru jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • rozvíjet schopnosti a dovednosti účastníků aplikovat zásady konstruktivistické pedagogiky pro hodnocení žáků
  • na příkladech ukázat a reflektovat, jak efektivně žáky hodnotit na základě předem daných kritérií hodnocení
  • podpořit učitele při efektivní práci s chybou žáka
  • vyzkoušet si různé typy hodnotících nástrojů a reflektovat jejich využití ve výuce

Hodinová dotace:

6 hodin

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz