Nabídka pro SŠ19


Název vzdělávacího programu:

Pedagogicko-psychologická východiska výuky – diferenciace a individualizace

Obsah:

Jak zdůvodnit a respektovat současné trendy ve vzdělávání a orientovat se v terminologii, proč rozumět způsobům zavádění diferenciace a individualizace do výuky, facilitace profesní vize - pedagogických kompetencí, vzdělávací trendy x celospolečenské změny, předsudky ve vzdělávání.

Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro konkrétní cílovou skupinu (např. pro část pedagogického sboru jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • definovat pojem diferenciace a individualizace výuky a jejich základní složky v souvislosti s naplňováním cílů RVP
  • pojmenovat základní důvody proč diferencovat a individualizovat výuku
  • na praktických příkladech si vyzkoušet a analyzovat principy fungování diferenciace a individualizace výuky
  • zvědomit smysl výuky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí s důrazem na celoživotní učení

Hodinová dotace:

6 hodin

cílové skupiny:

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz