Nabídka pro SŠ17


Název vzdělávacího programu:

Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost – pracujeme s texty žáků

Obsah:

Tvořivé psaní, emoce a emoční inteligence, podpora kreativity, reflektivní psaní, metody podporující spontaneitu (brainstorming, volné psaní apod.), východiska a motivace dětské slovesné tvořivosti, práce s krásnou literaturou ale i odborným textem, komunikativní dovednosti, využití postupů dramatické výchovy, metodické postupy směřující od prožitku k výpovědi a od obsahu k formě dětských slovesných prací, systematické rozdělení užívaných technik a postupů, práce s uměleckými artefakty, rozvíjení slovní zásoby, citu pro jazyk apod. Každá z probíraných oblastí bude doplněna zásobou aktivit, cvičení a praktických příkladů pro učitele různých předmětů 1. i 2. stupně, pomocí kterých lze s žáky rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost u textů, jejichž autorem jsou sami žáci. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • definovat pojem čtenářská a informační gramotnost z pohledu práce s žákovskými texty
  • pojmenovat důvody proč a jak tuto gramotnost rozvíjet
  • na praktických příkladech si vyzkoušet některé postupy práce s žákovskými prezentacemi, referáty, slohovými pracemi, zápisy apod.
  • vytvořit seznam doporučení pro využívání jednotlivých metod a strategií

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz