Nabídka pro SŠ16

 

Název vzdělávacího programu:

Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost – čtenářské dovednosti

Obsah:

Hlavními tématy semináře jsou: čtenářské strategie při zkoumání textu, práce s otázkami, které si čtenář klade (jsou čtenáři předkládány), předvídání, usuzování, hledání klíčových informací, skládání informací v celek, rozvíjení kritického přemýšlení nad textem, analogie, analýzy textu apod. Rozbor dovedností „dobrého" čtenáře, druhotná čtenářská gramotnost, mezipředmětové vztahy, příklady z různých oborů na prvním i druhém stupni ZŠ; východiska metodiky programu RWCT (spolu s dalšími strategiemi), které pomáhají klást před žáky vysoké cíle ve čtenářství a čtenářské (i informační) gramotnosti s ohledem na jejich momentální možnosti a potřeby. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • definovat pojem čtenářská a informační gramotnost
  • pojmenovat důvody proč, kde a kdy tuto gramotnost rozvíjet při práci s texty odbornými (populárně naučnými) i s texty z oblasti krásné literatury
  • na praktických příkladech si vyzkoušet způsoby a prostředky, jak můžeme rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost
  • vytvořit seznam doporučení pro využívání jednotlivých metod a strategií
  • identifikovat jednotlivé dovednosti „dobrého" čtenáře

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz