Nabídka pro SŠ13


Název vzdělávacího programu:

Jak vést žáky k smysluplné sebereflexi a jak žáky hodnotit – II.

Obsah:

Účastníci budou prozkoumávat příklady metodických postupů spojených s hodnocením a sebehodnocením žáků a jejich aplikace – tématy semináře budou: popisná zpětná vazba, příklady rozvíjení a hodnocení kompetencí (ústní prezentace přečtené knihy, výpisky z textu, prezentace plakátu, skupinová práce...) příklady grafických a jiných reflektivních technik, odhad vlastních možností žáka a kompetence k učení, kritéria hodnocení a sady kritérií obsahu výuky, využití různých typů portfolií k hodnocení práce a výsledků žáka. Tento seminář je určen pro účastníky 1. části semináře i pokročilejší účastníky. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Vzdělávací cíl:

  • vytvořit příležitost pro trénink toho, jak žákům poskytovat popisnou zpětnou vazbu
  • na příkladech ukázat a reflektovat jak efektivně žáky hodnotit na základě předem daných kritérií hodnocení
  • podpořit učitele při efektivní práci s chybou žáka
  • vyzkoušet si různé typy hodnotících nástrojů (včetně portfolií) a reflektovat jejich využití ve výuce

Hodinová dotace:

4 hodiny

cílové skupiny:

učitelé 1.stupně ZŠ

učitelé 2.stupně ZŠ

učitelé gymnázií

učitelé SOŠ a SOU

učitelé speciálních škol

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz