Nabídka pro MŠ

Název vzdělávacího programu:

Hospitace v mateřské škole

Obsah:

Vzdělávací akce vychází z požadavků na kvalitu předškolního vzdělávání formulovaných v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Bude realizována formou praktické dílny (tréninkovými metodami), tak aby účastníci získali dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi svojí MŠ. Seminář nabízí metodu hospitace jako skutečnou autoevaluační techniku, pomocí níž získá učitelka zpětnou vazbu o své práci a náměty k jejímu zkvalitňování. Vedoucím pracovníkům přinese náměty a pravidla pro hospitační činnost na úrovni celé MŠ.

Tématy jsou:

zásady a průběh hospitace (přípravná fáze, vlastní pozorování ve třídě, pohospitační rozhovor), oblasti vyhodnocování práce předškolního pedagoga (co v práci předškolního pedagoga vyhodnocovat?), kriteria pro vyhodnocování práce učitelky, tvorba hospitačního archu, záznamy z hospitací (Jak vést záznamy efektivně?), postupy vedoucí k vytvoření hospitačního archu v týmu pedagogů svojí školy, organizační a komunikační dovednosti směřující k efektivitě hospitační činnosti. Součástí semináře bude také výměna zkušeností mezi účastníky, příklady dobré praxe z oblasti hospitační činnosti některých MŠ.

Vzdělávací cíl:

 

  • vyzkouší si formulovat kriteria pro vyhodnocování práce učitelky tak, aby byla měřitelná a v souladu s požadavky RVP PV
  • získá dovednosti směřující k vytvoření hospitačního archu
  • osvojí si postup vedoucí k vytvoření hospitačního archu v týmu učitelů svojí školy
  • vyzkouší si komunikační techniky vhodné pro vedení pohospitačního rozhovoru

 

Hodinová dotace:

8 hodin

cílové skupiny:

učitelé MŠ

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz