"Inovace pro lektory JOB"

Naši lektoři se pravidelně vzdělávají a setkávají. V současné době i v rámci projektu -

Inovace pro tým lektorů –

Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB


 

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu: Inovace pro tým lektorů –  Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.10/03.0001
Rozpočet projektu celkem: 2 065 988,13 Kč
Datum zahájení projektu: 01. 05. 2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 28. 02. 2014

Stručný obsah projektu

Projekt řeší otázku možností zvyšování profesionality lektorů vzdělávání pedagogických pracovníků. Sekundárně projekt ovlivňuje profesní rozvoj učitelů a tím kladně působí na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu.

Podmínkou pro naplnění idey projektu bude odborné vzdělání cílové skupiny lektorů v oblastech mezinárodních standardů ve vzdělávání, auditu lidských zdrojů, mentoringu, tvorby a užití evaluačních nástrojů, využívání ICT jako moderního vyučovacího prostředku.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvyšování profesionality lektorů DVPP formou vzdělávání směřujícího k rozvoji jejich osobnostních i profesních kompetencí za účelem pozitivního ovlivnění efektivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s ohledem na rychle měnící se situaci v požadavcích na práci učitelů.

Naplnění hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů:

- Rozvoj profesních dovedností lektorů DVPP v oblastech pedagogiky, psychologie, práce s lidskými zdroji a ICT směřující ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

-Vytvoření inovovaného Metodického manuálu pro lektory DVPP, který bude sloužit jako sylabus pro realizaci inovovaných vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky. Získané dovednosti ze vzdělávání budou uplatněny při vytváření metodických nástrojů a dokumentů k nově vznikajícím vzdělávacím programům směřujícím k zavádění moderních výukových forem a metod (písemná i elektronická podoba).

- Ověření vzniklých nástrojů a dokumentů.

- Zlepšení a modernizace podmínek a pomůcek pro lektory DVPP a zvýšení četnosti jejich užívání.

Cílová skupina

Projekt je zaměřen na lektory dalšího vzdělávání působící především v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které spadá do profesního vzdělávání dospělých za účelem jejich rozvoje znalostí, reflexe zkušeností a dovedností potřebných k výkonu jejich pracovní pozice. Jedná se o skupinu 20 lektorů dlouhodobě spolupracujících s JOB při uskutečňování vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky. Lektorský tým je složen z profesionálních lektorů, ředitelů a zástupců ředitelů škol, bývalých pracovníků ČŠI, učitelů prvního i druhého stupně základních škol, učitelů středních škol i vysokoškolských učitelů. Takto tvoří kompaktní odbornou skupinu, která pokrývá vzdělávací potřeby sekundární cílové skupiny (pedagogů).

Výstup projektu

Výstupem projektu bude Metodický manuál pro lektory DVPP rozdělený do čtyř tematických celků:

  1. Řízení lidských zdrojů
  2. Evaluační rámec pedagogických činností
  3. Měření přidané hodnoty vzdělávacích programů
  4. Podpora autoevaluačních procesů

Pro ověření využitelnosti vzniklých materiálů v praxi budou realizovány workshopy za účelem získání připomínek k obsahu i zpracování Metodického manuálu pro lektory

Setkání lektorů v rámci projektu Inovace pro lektory

Lektoři a mentoři JOBu se pravidelně scházejí a sdílí své zkušenosti, společně se vzdělávají, podporují a učí. 27.2. 2013 se konalo jedno ze setkání lektorů v rámci projektu Inovace pro lektory Sekce vzdělávání ve školství JOB. Mezi hlavní náměty setkání patřila tvorba evaluačního nástroje pro podporu kvality lektorské i učitelské práce.

školení lektorů1školení lektorů1
školení lektorů2školení lektorů2
školení lektorů3školení lektorů3
školení lektorů4školení lektorů4
školení lektorů5školení lektorů5
školení lektorů6školení lektorů6
školení lektorů7školení lektorů7
školení lektorů8školení lektorů8
školení lektorů9školení lektorů9
školení lektorů10školení lektorů10
školení lektorů11školení lektorů11
školení lektorů12školení lektorů12
školení lektorů13školení lektorů13
školení lektorů14školení lektorů14

Spolupracujeme:

Podporují nás:

  

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz