"Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory"

registrační číslo prpjektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0134 

 

 

O projektu

Projekt řeší otázku navýšení lektorských a mentorských kapacit. Cílem projektu je zrealizovat systematickou přípravu budoucích lektorů/mentorů z  řad vynikajících učitelů ZŠ z praxe pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ. Podmínkou pro naplnění idey projektu je společné i individuální vzdělání cílové skupiny vybraných pedagogů v oblastech metodických i v oblastech dovedností lektorských nebo mentorských.

Hlavním výstupem projektu je skupina pro praxi připravených lektorů a mentorů DVPP. Každý člen cílové skupiny (budoucí lektor/mentor) si sestaví svůj akční plán, založí profesní (lektorské/mentorské) portfolio a absolvuje kurz minimálně v délce 92 hodin prezenčního studia - sestavený z metodické části a kurzu lektorských či mentorských dovedností. Účastníci si připraví také vizi a materiály ke svému budoucímu působení. Příprava každého budoucího lektora a mentora bude v průběhu celého projektu reflektována nejen mentorem - průvodcem, ale i samotným účastníkem projektu.

Cíle projektu

  • sestavit, realizovat, průběžně revidovat a vyhodnotit společně s budoucími lektory/mentory akční plán jejich profesního rozvoje - s nastavením cílů rozvoje v průběhu projektu a vizí rozvoje po skončení realizace projektu,
  • založit, průběžně doplňovat a vyhodnocovat lektorská/mentorská portfolia a s jejich pomocí reflektovat profesní rozvoj účastníků
  • zorganizovat Letní školu - 40 hodinový metodický výcvik lektorů/mentorů zaměřený na obsahovou část jejich budoucího působení (diferenciace ve vzdělávání, formativní hodnocení a konstruktivisticky orientované vzdělávání),
  • realizovat individuální mentorskou podporu všem účastníkům, jako jeden z účinných nástrojů podpory profesního rozvoje,
  • vytvořit soubor videonahrávek "dobré učitelské praxe" jako součást jednotlivých lektorských portfolií, dále pak jako ucelený lektorský materiál,
  • zrealizovat 40 hodinový kurz lektorských dovedností,
  • připravit návrhy konkrétních vzdělávacích programů včetně materiálů - přípravy budoucích lektorů,
  • zrealizovat 40 hodinový kurz mentorských dovedností,- sestavit a předat seznam připravených lektorů/mentorů,

 

 

 

Jak projekt probíhá

KA01 – Akční plán

Tato aktivita je zaměřena na individuální sestavení akčního plánu profesního rozvoje každého zapojeného budoucího lektora/mentora. Naplňování plánu bude v průběhu realizace účastník průběžně společně se svým mentorem sledovat, upravovat dle potřeb a na závěr projektu jej společně vyhodnotí. Každý zúčastníků si v rámci KA01 založí své profesní portfolio, jehož úvodním materiálem bude Akční plán.

 

KA02 – Letní škola

Cílem je uspořádat metodickou část lektorského/mentorského kurzu formou letní školy, tato část je povinnou součástí komplexní přípravy budoucích lektorů/mentorů pro všechny účastníky. Letní škola je plánována na týden školních prázdnin od 18. do 22. srpna 2014. Účastníci budou dle svých preferencí stanovených v akčním plánu rozděleni do 3 skupin a absolvují vzděl. program s časovou dotací 40 hodin výcviku. Vzdělávací program skupiny A bude zaměřen na diferenciaci vzdělávání - s hledáním různých cest jak respektovat v učení individualitu žáka, jeho učební styl, typ, temperament, rodinné zázemí ap. Vzdělávací program skupiny B bude zaměřen na konstruktivistické pojetí vzdělávání - aneb jak připravit takové učební situace, ve kterých si žáci nejprve svoje prekoncepty zformulují, následně si ověřují jejich použitelnost, relevanci apod. a nakonec je rekonstruují (a to včetně metodických nástrojů, plánování pozpátku...) Vzdělávací program skupiny C bude zaměřen na formativní hodnocení - jak hodnotit žáky, aby dosahovali nejlepších výsledků, kterých jsou schopni. Jak nastavovat hodnocení žáků, aby žákům poskytovalo popisnou zpětnou vazbu, a to včetně metakognitivních strategií, kritérií hodnocení, sebehodnocení ap.

 

KA03 – Mentorská podpora

Cílem KA03 je v návaznosti na letní školu vytvořit účastníkům příležitost rozvíjet se (při spolupráci se svým mentorem) ve vybraných tématech (A,B či C) svého budoucího lektorského/mentorského působení. Cílem této individuální podpory, která se bude odehrávat přímo na škole, kde účastník učí, je podpora při uplatňování poznatků získaných v rámci vzdělávání na Letní škole do praxe. Mentoři se při práci s účastníky zaměří na posílení silných stránek každého z účastníků tak, aby získali další zkušenosti, podklady a reflektované příklady ze své pedagogické praxe, které by chtěli v následné lektorské či mentorské praxi sdílet s dalšími pedagogy. Každý účastník bude mít k dispozici 3-5 návštěv mentora. Jedna návštěva zahrnuje 2 hod. pozorování práce učitele ve výuce + 2 hod. mentorského rozhovoru + vypracování mentorské zprávy a její odsouhlasení/připomínkování účastníkem. Mentor v závěru spolupráce sepíše závěrečnou zprávu, ve které bude také prostor pro sebereflexi účastníka (stanovených cílů, jejich vývoje a naplnění, evidenci reálných posunů v účastníkově praxi, doporučení mentora i plán účastníka, pro další profesní rozvoj apod.)

Dalším cílem KA03 je u nejinovativnějších účastníků natočit a zpracovat 18 videozáznamů z výuky - dobré praxe, ze kterých bude následně vytvořeno 18 krátkých e-learningových lekcí. Tato videa a e-learningové lekce budou sloužit účastníkům, kteří budou aktéry videozáznamů, jako reflektivní materiál v rámci mentorské podpory, a pro všechny účastníky jako studijní materiál, který budou moci využívat ve své lektorské/mentorské praxi k tomu, aby se budoucí mentoři učili principům pozorování, sledování silných stránek a příležitostí pro rozvoj potenciálních klientů, poskytovat zpětnou vazbu apod. Budoucím lektorům budou videa a lekce sloužit jako podklady pro jejich lektorské přípravy k dokládání praktických příkladů pro potenciální účastníky.

 

KA04 – Kurz lektorských dovedností

Po povinné části vzdělávacího programu (workshopy, letní škola, mentorská individuální podpora) si účastníci s podporou svého mentora zvolí, zda by své zkušenosti chtěli předávat formou lektorování či mentoringu, případně prostřednictvím obou forem DVPP. Na základě svého rozhodnutí zvolí účast minimálně jedné z aktivit KA04, KA05, případně v obou klíčových aktivitách. KA04 je zaměřena na rozvoj potenciálu účastníků, kteří si toto zaměření vybrali, jde o pětidenní intenzivní výcvik - KURZ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ - pro účastníky bude připraven program, na jehož konci bude mít každý účastník vytvořeny minimálně dva 4 hodinové semináře, které bude připraven školit, a to včetně cílů, promyšleného a zreflektovaného postupu, materiálů pro účastníky, pracovních listů, prezentací a dalších digitálních materiálů a podkladů pro akreditaci v systému DVPP na MŠMT (kurz má rozsah 5 dnů výcviku po 8 hodinách + domácí práce na podkladech pro vlastní semináře). Tyto podklady budou další součástí profesního portfolia lektorů. Účastníci v rámci semináře získají příležitost pro rozvoj svých prezentačních dovedností, základy andragogiky, metodiku tvorby prezentací a dalších materiálů pro účastníky, příklady metodických materiálů ve vybraném tématu A, B, C z metodických materiálů žadatele, včetně příkladů lektorských postupů. Dále bude výcvik zaměřen na témata: interaktivní prvky školení, cvičení a icebreakové aktivity, písemná zadání úkolů a jejich návaznost na cíle školení, dynamika skupiny, zvládání námitek a odmítavého stanoviska účastníků, řízení diskuze, základní moderační dovednosti, vyhodnocení semináře, zhodnocení cílů a očekávání, zpětná vazba a způsob jejího sběru, nejčastější chyby lektora, reakce na potřeby účastníků školení apod.

KA05 – Kurz mentorských dovedností

Po povinné části vzdělávacího programu (workshopy, letní škola, mentorská individuální podpora) si účastníci s podporou svého mentora zvolí, zda by své zkušenosti chtěli předávat formou lektorování či mentoringu, případně prostřednictvím obou forem DVPP. Na základě svého rozhodnutí zvolí účast minimálně jedné z aktivit KA04, KA05, případně v obou klíčových aktivitách. KA05 je zaměřena na rozvoj potenciálu účastníků, kteří si toto zaměření vybrali, jde o pětidenní intenzivní výcvik - KURZ MENTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ - pro účastníky bude připraven program, na jehož konci bude mít každý účastník za sebou 2 písemně zreflektované mentorské rozhovory se svým kolegou/kolegyní. Tyto podklady budou další součástí profesního portfolia mentorů. Tématy mentorského kurzu budou: mentoring x školení a jiné formy podpory, smluvení kontraktu a stanovení cílů mentorské podpory, pozorování a jeho zásady, vedení mentorského rozhovoru - GROW model, nevyžádané rady, kladení efektivních otázek, mentorské pasti, práce s různými typy klientů, mentorská průběžná a závěrečná zpráva, mentorská etika, kontext mentorské podpory v rámci konkrétní školy, pojmy podpora x sociální kontrola, komunikace v mentorském vztahu, plánování mentoringu, mentorské programy a jejich efektivita apod. (celkem 5 dnů po 8 hodinách + domácí práce na podkladech pro vlastní mentorské působení). Kurz bude mít výcvikový charakter.

 

 

 

 

Kontakt:

S dotazy o projektu se obracejte na Mgr. Zdeňka Dlabolu, z.dlabola@jobos.cz

 

 

Kdo a jak projekt financuje:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a to v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 48
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast podpory 1.3 - Výzva č. 48
Typ projektu: IP - ostatní

Spolupracujeme:

Podporují nás:

  

 

 

 

                 IČ: 682 45 301,

         č. j. akreditace instituce

      v systému DVPP: 20856/2011-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 © JOB - spolek pro inovace | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz